Trygderett

Vi gir råd og bistand ved spørsmål om rett til ytelser etter folketrygdloven. Du kan få hjelp til å fremme krav overfor Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), til å klage på avslag fra NAV og ved anke til Trygderetten og ved søksmål til de ordinære domstolene. Vi har erfaring med de fleste typer ytelser etter folketrygdloven:

Attføringspenger
Barnebidrag
Dagpenger i forbindelse med arbeidsledighet
Rehabiliteringspenger
Sykepenger
Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
Pensjon
Yrkesskadeerstatning
 
Opphavsrett 2011 bryggeadvokatene.no